Pokrywka z klipsem do lunchboxa, Passion Splash, b.box