Regulamin wydarzenia „Piknik na zakończenie wakacji | #rodzinnefanaberie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez BABY & TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jerzmanowska 22, 54-530 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000623746; NIP: 8943080347; BDO 000443118 kapitał zakładowy: 10 000 PLN. Parterem wydarzenia jest Colian sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, Wrocławski Portal z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, prowadząca warsztaty kulinarne Małgorzata Śmiechowicz na portalu Instagram.com profil: @matczynefanaberie.
 2. Organizator organizuje przy udziale Partnera ogólnodostępne wydarzenie „Piknik na zakończenie wakacji | #rodzinnefanaberie” (dalej: Wydarzenie).
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19.08.2023r. w godzinach od 12:00 do 16:00 w FoRest Bar przy ul. Kamienna 75 we Wrocławiu.
 4. Wydarzenie jest otwarte, na które może przyjść każdy.
 5. W Wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci wraz z ich opiekunami prawnymi.
 6. W każdym miejscu Regulaminu, w którym mowa o Uczestniku i jego obowiązkach lub odpowiedzialności, postanowienia te wiążą opiekuna prawnego Uczestnika.
 7. W trakcie wszystkich aktywności Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania w drodze zdjęć lub nagrań wideo przebiegu Wydarzenia. Uczestnik oraz jego opiekun prawny decydując się na udział w Wydarzeniu, które ma charakter publiczny, przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek może zostać utrwalony w toku utrwalania w drodze zdjęć lub nagrań wideo przebiegu Wydarzenia i wyraża na powyższe zgodę. W związku z powyższym, decydując się na udział Wydarzeniu wyraża zgodę na poniższą klauzulę:

Niniejszym biorąc udział w Wydarzeniu mającym charakter publiczny, przyjmuję  do wiadomości, że wizerunek mój i mojego dziecka może zostać utrwalony w toku utrwalania w drodze zdjęć lub nagrań wideo przebiegu Wydarzenia i wyrażam na powyższe zgodę. Wyrażając zgodę zgadzam się na utrwalenie i wykorzystanie przez BABY & TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jerzmanowska 22, 54-530 Wrocław, NIP: 8943080347 (Organizatora), Colian sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, NIP: 6182045200 (Partnera), Wrocławski Portal z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, NIP: 8992812017 (Partnera) wizerunku mojego i mojego dziecka w formie nagrań wideo i / lub zdjęć powstałych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu w dniu 19.08.2023r. Nagrania wideo lub zdjęcia wykonane i rozpowszechniane będą w celach promocji Wydarzenia oraz działalności oraz kreowania i dbałości o dobry wizerunek Organizatora i Partnera. Zgoda obejmuje utrwalenie, wykorzystanie, obróbkę oraz zwielokrotnianie wizerunku za pośrednictwem: stron internetowych należących do Organizatora lub Partnera; mediów społecznościowych w szczególności facebook.com, instagram.com na profilach należących do Organizatora lub Partnera; materiałów PR oraz materiałów marketingowych publikowanych przez Organizatora lub Partnera; mediów, w tym w szczególności: telewizji, prasy oraz sieci Internet.

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda wyrażana jest nieodpłatnie, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem rozpowszechnienia wizerunku dokonanego przed jej wycofaniem.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora i Partnera z tytułu wykorzystania wizerunku mojego i dziecka, którego jestem opiekunem prawnym na potrzeby wskazane powyżej

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych.

§2. Warsztaty kulinarne

 1. W trakcie trwania Wydarzenia, w godz. 12:30 do 13:30. Organizator organizuje warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat, prowadzone przez Partnera wydarzenia, Panią Małgorzatę Śmiechowicz (dalej: Warsztaty). Warsztaty mają charakter zamknięty i obowiązuje na nie zapisy.
 2. Zapisy na warsztaty kulinarne będą prowadzone przez ankietę Google dostępną pod adresem: https://bit.ly/warsztaty-kulinarne-zapisy. Aby dokonać zgłoszenia należy podać imię, nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko nr telefonu oraz adres e-mail opiekuna prawnego Uczestnika. Zgłoszeń można dokonywać w okresie od 11.08.2023 r. od godz. 20:00 do 15.08.2023 r. do godz. 22:00.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci pod opieką osób dorosłych.
 4. Opiekun prawny Uczestnika zgłaszając jego udział w Warsztatach akceptuje niniejszy Regulamin w części dot. Warsztatów.
 5. Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Spośród zgłoszeń Organizator wraz z Partnerem wybierze 20 dzieci do uczestnictwa w Warsztatach (dalej: Uczestnicy) biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnictwo w warsztatach kulinarnych jest bezpłatne.
 7. Organizator zapewnia niezbędne produkty i narzędzia do przeprowadzenia Warsztatów.
 8. Organizator informuje, że do przygotowania potraw podczas prowadzenia Warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, owoce, ryby itd.). Opiekun prawny Uczestnika, znając stan zdrowia Uczestnika i wyrażając zgodę na jego uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.
 9. W przypadku uczestniczenia w Warsztatach, Uczestnik i jego Opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z Partnerem prowadzącym Warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik i jego Opiekun prawny może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem [email protected].
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na Warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 1. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia Warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.
 1. W trakcie Wydarzeń Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania w drodze zdjęć lub nagrań wideo przebiegu Warsztatów. Uczestnik oraz jego opiekun prawny decydując się na udział w Warsztatach przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek może zostać utrwalony w toku utrwalania w drodze zdjęć lub nagrań wideo przebiegu Warsztatów i wyraża na powyższe zgodę. W związku z powyższym, Opiekun prawny Uczestnika  wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje niniejszy Regulamin oraz poniższą klauzulę:

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez BABY & TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jerzmanowska 22, 54-530 Wrocław, NIP: 8943080347 (Organizatora) i Colian sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, NIP: 6182045200 (Partnera), Wrocławski Portal z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, NIP: 8992812017 (Partnera) wizerunku mojego i mojego dziecka w formie nagrań wideo i / lub zdjęć powstałych w związku z uczestnictwem w Warsztatach kulinarnych w dniu 19.08.2023r.. Nagrania wideo lub zdjęcia wykonane i rozpowszechniane będą w celach promocji działalności oraz kreowania i dbałości o dobry wizerunek Organizatora i Partnera. Zgoda obejmuje utrwalenie, wykorzystanie, obróbkę oraz zwielokrotnianie wizerunku za pośrednictwem:

□ stron internetowych należących do Organizatora lub Partnera;

□ mediów społecznościowych w szczególności facebook.com, instagram.com na profilach należących do Organizatora lub Partnera

□ materiałów PR oraz materiałów marketingowych publikowanych przez Organizatora lub Partnera

□ mediów, w tym w szczególności: telewizji, prasy oraz sieci Internet.

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda wyrażana jest nieodpłatnie, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem rozpowszechnienia wizerunku dokonanego przed jej wycofaniem.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora i Partnera z tytułu wykorzystania wizerunku mojego i dziecka, którego jestem opiekunem prawnym na potrzeby wskazane powyżej

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych.

§3. Obowiązki Uczestników warsztatów

 1. Uczestnik musi przestrzegać podstawowych zasad higieny podczas trwania Warsztatów.
 2. Uczestnik musi przestrzegać zaleceń prowadzącej Warsztaty oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu Wydarzenia.
 3. Uczestnik przygotowuje posiłki na własną odpowiedzialność, używając produktów zakupionych w jego imieniu przez Organizatora.
 4. Uczestnik musi poinformować Organizatora o chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadomy, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów/degustacji, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone sobie lub innym uczestnikom podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 7. W zakresie, o którym mowa w ust. 1-6 powyżej odpowiedzialność za Uczestnika ponosi opiekun prawny Uczestnika, który zobowiązany jest m.in. do dokonania imieniem Uczestnika obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 powyżej

§4. Inne aktywności podczas wydarzenia

 1. W trakcie trwania Wydarzenia, Organizator zapewni dla uczestników Wydarzenia różne atrakcje, m.in. pokaz iluzji i tor przeszkód dla dzieci.
 2. Uczestnictwo w atrakcjach jak w ust. 1 powyżej jest nieodpłatne.
 3. Organizator zapewnia miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia pokazu iluzji.
 4. Dzieci mogą korzystać z toru przeszkód, jednak tylko i wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do doprecyzowania w trakcie Wydarzenia ograniczeń i wymogów niezbędnych do spełnienia do skorzystania z oferowanych aktywności, a wynikających z charakteru danej aktywności i jej przeznaczenia.
 6. Uczestnicy Wydarzenia odpowiadają za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Wydarzenia, powstałe z przyczyn leżących po ich stronie, w szczególności zaś opiekunowie/rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką w trakcie trwania Wydarzenia.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów w jest BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746 NIP: 8943080347, REGON: 364736182 („Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestników Warsztatów w postaci imię, nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko nr telefonu oraz adres e-mail opiekuna prawnego Uczestnika przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsztatów oraz zapewnienia Uczestnikowi udziału w nich, w tym w szczególności rejestracji Uczestnictwa, przesłania na adres e-mail lub drogą telefoniczną potwierdzenia przyjęcia na Warsztaty, rozpatrywania ewentualnych skarg lub wniosków oraz utrwalenia w drodze zdjęć lub nagrań wideo przebiegu Warsztatów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Warsztatów jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na właściwej organizacji i przeprowadzeniu Warsztatów oraz zapewnieniu uczestnikom udziału w nich.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników lub ich opiekunów, w przypadku małoletnich pozostających pod opieką opiekunów prawnych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach. Niepodanie wymaganych danych przez uczestników powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Warsztatach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane (1) przez czas przygotowania oraz przeprowadzenia wydarzenia i przez okres 4 tygodni/miesięcy po zakończeniu wydarzenia – w celu organizacji wydarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom, a także (2) po zakończeniu wydarzenia przez okres 2 lat w celu promocji działalności oraz kreowania i dbałości o dobry wizerunek Organizatora i Partnera, (3) realizacji pozostałych uzasadnionych interesów Administratora w postaci ochrony przed roszczeniami bądź dochodzeniem roszczeń lub ustaleniem praw – przez okres uzasadniony terminami przedawnienia roszczeń, tj. 7 lat od zakończenia roku kalendarzowego.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Warsztatów mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, agencje eventowe.
 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (może być ograniczone przepisami prawa lub okolicznościami), prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W określonych przypadkach Uczestnik może również wnieść sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych – prawo to może być również ograniczone przepisami prawa bądź sytuacją. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: [email protected]. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników Warsztatów jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwy jest udział w Warsztatach. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą również profilowane.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

§6. Postanowienia końcowe

 1. Opiekun prawny Uczestnika wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub przez Uczestnika w trakcie wydarzenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.